June 22, 2011

Vishy Shenoy on Marketing via Guinness World Record